تقسیم ارث ، شرح قوانین ارث خانواده

ارث چیست ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف یک شخص، پس از مرگش گفته می‌شود، که به شخص دیگری منتقل می‌گردد . مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف و بین مذاهب مختلف متفاوت است و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده ‌است. قانون ارث در قانون مدنی کشور ما قوانین مربوط […]